Bài 53 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 tra, 67ng 66 VBT toán 5 bài 53 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(70,64 – 26,8\)                    \(273,05 – 90,27\)                        \(81 – 8,89\)

Phương pháp giải:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\) : 

a)  \(x\) + 2,47 = 9,25                                      b)  \(x\) – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + \(x\) = 6,54                                      d) 9,6 – \(x\) = 3,2

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc : 

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Nhận xét : a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :      a – (b + c) = a – ...... – ......

b) Tính bằng hai cách : 

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức chỉ có phép trừ thì tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 

Nhận xét:    a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :         a – (b + c) = a – b – c.

b)

Bài 4

Cả ba con gà, vịt, ngỗng cân nặng 10,5kg. Biết con gà cân nặng 1,5kg, vịt nặng hơn gà 0,9kg. Hỏi con ngỗng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tìm cân nặng con vịt =  cân nặng con gà + 0,9kg.

- Tìm cân nặng của gà và vịt = cân nặng con gà + cân nặng con vịt.

- Tìm cân nặng con ngan = cân nặng cả ba con – cân nặng của gà và vịt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba con gà ,vịt, ngỗng: 10,5 kg

Con gà: 1,5 kg

Con vịt: nặng hơn 0,9 kg

Con ngỗng: .... kg?

Bài giải

Con vịt nặng số ki-lô-gam là :

1,5 + 0,9 = 2,4 (kg) 

Gà và vịt cân nặng số ki-lô-gam là :

1,5 + 2,4 = 3,9 (kg)

Con ngỗng cân nặng số ki-lô-gam là :

10,5 – 3,9 = 6,6 (kg)

                          Đáp số: 6,6kg.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close