Bài 97 : Diện tích hình tròn

Giải bài tập 1, 2, 3 trang `3, 14 VBT toán 5 bài 97 : Diện tích hình tròn với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

S = r × r × 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình tròn (1) là :

S = 2,3 × 2,3 × 3,14 = 16,6106 (cm2)

Diện tích hình tròn (2) là :

S = 0,2 × 0,2 × 3,14 = 0,1256 (dm2)

Diện tích hình tròn (3) là :

\( \displaystyle S = {1 \over 2} \times {1 \over 2} \times 3,14 = 0,785\; ({m^2})\)

Vậy ta có bảng kết quả như sau : 

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

- Tính bán kính hình tròn :   r = d : 2. 

- Tính diện tích hình tròn: S = r × r × 3,14. 

Lời giải chi tiết:

+) Bán kính hình tròn (1) là :

r = 8,2 : 2 = 4,1 (cm)

Diện tích hình tròn (1) là:

S = 4,1 × 4,1 × 3,14 = 52,7834 (cm2)

+) Bán kính hình tròn (2) là :

r = 18,6 : 2 = 9,3 (dm)

Diện tích hình tròn (2) là :

S = 9,3 × 9,3 × 3,14 = 271,5786 (dm2)

+) Bán kính hình tròn (3) là:

\( \displaystyle r = {2 \over 5}:2 = {1 \over 5}\;(m)\)

Diện tích hình tròn (3) là : 

\( \displaystyle S = {1 \over 5} \times {1 \over 5} \times 3,14 = {{3,14} \over 25}{m^2}\)

\( \displaystyle {{3,14} \over 25}{m^2}={{314} \over {2500}}{m^2} = {{157} \over {1250}}\;{m^2}\)

Vậy ta có bảng kết quả như sau :  

Lưu ý : Ta có : \(\displaystyle {{157} \over {1250}}\;{m^2} = 0,1256m^2.\)

Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán kính là \(6,5m\). Tính diện tích của sàn diễn đó.

Phương pháp giải:

Diện tích của sàn diễn bằng diện tích hình tròn có bán kính \(r = 6,5m\) và bằng \(r × r × 3,14\).

Lời giải chi tiết:

Diện tích của sàn diễn là :

\(6,5 × 6,5 × 3,14 = 132,665 \;(m^2)\)

                            Đáp số : \(132,665m^2\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close