Bài 17 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài 17 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Minh mua 20 quyển vở hết 40 000 đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở loại đó hết bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị:

- Tìm số tiền mua \(1\) quyển vở = số tiền mua \(20\) quyển vở \(:\,20\).

- Tìm số tiền mua \(21\) quyển vở = số tiền mua \(1\) quyển vở \(\times\,21\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

20 quyển:   40 000 đồng

21 quyển:    ........ đồng ?

Bài giải

Giá tiền của một quyển vở là:

    40 000 : 20 = 2000 (đồng)

Số tiền Bình mua 21 quyển vở là:

2000 × 21 = 42 000 (đồng)

                         Đáp số: 42 000 đồng.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Nếu trung bình cứ 20 giây có 1 em bé ra đời thì có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút, 1 giờ, 1 ngày ?

Phương pháp giải:

- Đổi 1 phút, 1 ngày, 1 giờ ra đơn vị đo là giây.

- Số em bé ra đời trong 1 khoảng thời gian = thời gian (tính theo đơn vị giây) : thời gian 1 em bé ra đời.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

20 giây:   1 em bé ra đời

1 phút : ...  em bé ra đời ?

1 giờ   : ...  em bé ra đời ?

1 ngày : ...  em bé ra đời ?

Bài giải

Ta có : 1 phút  = 60 giây

          1 giờ  = 60 phút = 60 giây × 60 = 3600 giây

          1 ngày = 24 giờ =  3600 giây × 24 = 86400 giây

Số em bé ra đời trong 1 phút là:

          60 : 20 = 3 (em bé)

Số em bé ra đời trong 1 giờ là:

          3600 : 20 = 180 (em bé)

Số em bé ra đời trong 1 ngày là:

          86400 : 20 = 4320 (em bé)

                       Đáp số: 1 phút: 3 em bé ;

                                   1 giờ: 180 em bé ;

                                   1 ngày: 4320 em bé.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Một người làm trong 2 ngày được trả 72000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền?

A. 144 000 đồng                                        B. 216 000 đồng

C. 180 000 đồng                                        D. 108 000 đồng

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị:

- Tính số tiền công trong 1 ngày = số tiền công trong 2 ngày : 2.

- Tính số tiền công trong 3 ngày = số tiền công trong 1 ngày × 3.

Lời giải chi tiết:

Nếu người đó làm trong 1 ngày thì được trả số tiền là:

                72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả số tiền là:

                36 000 × 3 = 108 000 (đồng)

                            Đáp số : 108 000 đồng.

Chọn D

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Cửa hàng đề bảng giá 1 tá bút chì là 15 000 đồng. Bạn An muốn mua 6 cái bút chì loại đó thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

1 tá bút chì = 12 cái bút chì 

12 bút chì : 15 000 đồng

6 bút chì:    ........ đồng ?

Bài giải

Cách 1

Đổi :  1 tá bút chì = 12 cái bút chì .

Nếu mua 1 cái bút chì thì phải trả số tiền là:

                   15 000 : 12 = 1250 (đồng)

Bạn An muốn mua 6 cái bút chì loại đó thì phải trả người bán hàng số tiền là :

                   1250 × 6 = 7500 (đồng)

                                Đáp số: 7500 đồng.

Cách 2:

Đổi : 1 tá bút chì = 12 cái bút chì.

12 cái bút chì gấp 6 cái bút chì số lần là:

                   12 : 6 = 2 (lần)

Bạn An muốn mua 6 cái bút chì loại đó thì phải trả người bán hàng số tiền là :

                   15 000 : 2 = 7500 (đồng)

                                Đáp số: 7500 đồng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close