Bài 57 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70, 71 VBT toán 5 bài 57 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm : 

a) 4,08 × 10 = ........                             21,8 × 10 = ..........

b) 45,81 × 100 = .....                            9,475 × 100 = .......

c) 2,6843 × 1000 = .....                        0,8341 × 1000 = .......

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với \(10,\; 100,\; 1000,\; ...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a)  4,08 × 10 = 40,8

     21,8 × 10 = 218

b)  45,81 × 100 = 4581

     9,475 × 100 = 947,5

c)  2,6843 × 1000 = 2684,3

    0,8341 × 1000 = 834,1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính : 

12,6 × 80                                                75,1 × 300

25,71 × 40                                              42,25 × 400

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một người đi xe đạp trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 11,2km; trong 4 giờ sau, mỗi giờ đi được 10,52km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Tính quãng đường người đó đi được trong 2 giờ đầu.

- Tính quãng đường người đó đi được trong 4 giờ sau.

- Quãng đường người đó đã đi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 giờ đầu: mỗi giờ 11,2 km

4 giờ sau: mỗi giờ 10,52 km

Tất cả: ....km?

Bài giải

Trong 2 giờ đầu người đi xe đạp đi được số ki-lô-mét là :

11,2 × 2 = 22,4 (km)

Trong 4 giờ sau người đi xe đạp đi được số ki-lô-mét là :

10,52 × 4 = 42,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả số ki-lô-mét 

22,4 + 42,08 = 64,48 (km)

                                   Đáp số: 64,48km.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tìm số tự nhiên \(x\) bé nhất trong các số 2; 3; 4; 5 sao cho: 2,6 × \(x\) > 7.

Phương pháp giải:

Thay lần lượt \(x\) = 2; 3; 4; 5 vào biểu thức 2,6 × \(x\), tính giá trị biểu thức đó rồi so sánh kết quả với 7.

Lời giải chi tiết:

Với \(x\) = 2 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 2 = 5,2 < 7 (loại).

Với \(x\) = 3 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 3 = 7,8 > 7.

Với \(x\) = 4 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 4 = 10,4 > 7.

Với \(x\) = 5 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 5 = 13 > 7.

Vậy số tự nhiên bé nhất trong các số 2; 3; 4; 5 sao cho 2,6 × \(x\) > 7 là \(x\) = 3.

Loigiaihay.com

 • Bài 58 : Nhân một số thập phân với một số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72 VBT toán 5 bài 58 : Nhân một số thập phân với một số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 59 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 5 bài 59 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 60 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 74 VBT toán 5 bài 60 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 61 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài 61 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 62 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77, 78 VBT toán 5 bài 62 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close