Bài 50 : Tổng nhiều số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 VBT toán 5 bài 50 : Tổng nhiều số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Đặt tính rồi tính : 

\(28,16 + 7,93 + 4,05\)                \(6,7 + 19,74 + 38\)               \(0,92 + 0,77 + 0,64\)

Phương pháp giải:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 

Nhận xét :     (a + b) + c = a + (..... + .....)

Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp : Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với ..............................

Phương pháp giải:

Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

Lời giải chi tiết:

Nhận xét :        (a + b) + c = a + (b + c).

Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp : Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.


Bài 3

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính (theo mẫu) : 

a) 6,9 + 8,75 + 3,1 = (6,9 + 3,1) + 8,75

                             = ...............................

b) 4,67 + 5, 88 + 3,12 = ..........................

c) 0,75 + 1,19 + 2,25 + 0,81 = .................

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) 6,9 + 8,75 + 3,1

    = (6,9 + 3,1) + 8,75

    = 10 + 8,75

    = 18,75

b) 4,67 + 5, 88 + 3,12

    = 4,67 + (5, 88 + 3,12)

    = 4,67 + 9

    = 13,67

c) 0,75 + 1,19 + 2,25 + 0,81

    = (0,75 + 2,25) + (1,19 + 0,81)

    = 3 + 2

    = 5

Loigiaihay.com

 • Bài 51 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 5 bài 51 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 52 : Trừ hai số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 65 VBT toán 5 bài 52 : Trừ hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 53 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 tra, 67ng 66 VBT toán 5 bài 53 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 54 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 54 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 55 : Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 5 bài 55 : Nhân một số thập phân với một số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close