Bài 54 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 54 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(34,28 + 19,47\)                       \(408,23 – 62,81\)                          \(17,29 + 14,43 + 9,36\)

Phương pháp giải:

- Viết các số hạng (hoặc số trừ dưới số bị trừ) sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

- Thực hiện phép cộng (hoặc phép trừ) như cộng (hoặc trừ) các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng (hoặc số bị trừ và số trừ). 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\) :

\(a)\; x – 3,5 = 2,4 + 1,5\)                            \(b)\; x + 6,4 = 27,8 – 8,6\)

Phương pháp giải:

- Tính giá trị ở vế phải.

- Xác định vai trò của \(x\) trong phép tính rồi tìm \(x\) theo các quy tắc sau:

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 14,75 + 8,96 + 6,25 = ......................

b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = ....................

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: 

a + b + c = (a + c) + b;  

a – b – c = a – (b + c).  

Lời giải chi tiết:

a) 14,75 + 8,96 + 6,26

     = (14,75 + 6,25) + 8,96

     = 21 + 8,96

     = 29,96

b) 66,79 – 18,89 – 12,11

    = 66,79 – (18,89 + 12,11)

    = 66,79 – 31

    = 35,79

Bài 4

Tổng diện tích của ba vườn cây là 5,4ha. Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,6ha. Diện tích của vườn cây thứ hai bé hơn diện tích của vườn cây thứ nhất là 0,8ha. Hỏi diện tích của vườn cây thứ ba bao nhiêu mét vuông? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính tổng diện tích của vườn cây thứ hai và vườn cây thứ ba = tổng diện tích ba vườn cây – diện tích vườn cây thứ nhất.

- Tính diện tích vườn cây thứ hai = diện tích vườn cây thứ nhất – 0,8ha.

- Tính diện tích vườn cây thứ ba = tổng diện tích vườn cây thứ hai và thứ ba – diện tích vườn cây thứ hai.

Cách 2 : 

- Tính diện tích vườn cây thứ hai = diện tích vườn cây thứ nhất – 0,8ha.

- Tính tổng diện tích vườn cây thứ nhất và thứ hai.

- Tính diện tích vườn cây thứ ba = tổng diện tích ba vườn cây – tổng diện tích vườn cây thứ nhất và thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 :

Diện tích vườn cây thứ hai và thứ ba là :

5,4 – 2,6 = 2,8 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ hai là :

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ ba là :

2,8 – 1,8 = 1 (ha) 

1ha = 10 000m2

                              Đáp số: 10 000m2.

Cách 2:

Diện tích của vườn cây thứ hai là:

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích vườn cây thứ nhất và thứ hai là:

2,6 + 1,8 = 4,4 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ ba là:

5,4 – 4,4 = 1 (ha) 

1ha = 10 000m2

                                 Đáp số: 10 000m2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close