Tập làm văn - Tuần 20 Trang 10

Em là tổ trưởng. hãy ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong những tuần vừa qua

Quảng cáo

Đề bài

Em là tổ trưởng. Hãy ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tuần vừa qua vào mẫu sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày …. tháng …. năm .....

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  

CỦA TỔ …… LỚP ………..TRƯỜNG TIỂU HỌC …………

 Kính gửi : Cô giáo (thầy giáo) lớp ...........

 Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ .......... trong tuần …………vừa qua như sau :

1. Về học tập

………………………………

2. Về lao động

………………………………

Tổ trưởng

……………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Em hãy ghi chép lại hoạt động của tổ mình trong tuần qua và điền đầy đủ, chính xác thông tin vào mẫu.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn điền:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2019

  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 

      CỦA TỔ 2 LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Kính gửi : Cô giáo lớp 3A

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 2 trong tuần vừa qua như sau :

1. Về học tập

-  Cả tổ đều học bài, làm bài đầy đủ.

- Trong tổ có sự phân công Đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tốt.

- Tuần vừa qua hai bạn Nguyễn Ngọc Thi và Lê Hoàng Nam đặc biệt tích cực trong việc phát biểu xây dựng bài. nhiều lần được cô giáo khen.

- Cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ.

- Cả tổ có 15 điểm giỏi, 5 điểm khá, không có điểm kém.

2. Về lao động

- Thực hiện vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Tham gia phong trào chủ nhật xanh của trường tích cực, đầy đủ.

Tổ trưởng

Đỗ Phương Trinh

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close