Chính tả - Tuần 16 trang 80

1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :

a)  - (châu, trâu)

Bạn em đi chăn .... , bát được nhiều .... chấu.

-      (chật, trật)

Phòng họp .... chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất .... tự.

-      (chầu, trầu)

Bọn trẻ ngồi ... hẫu, chờ bà ăn ... rồi kể chuyện cổ tích.

b)  - (bão, bảo)

Mọi người .... nhau dọn dẹp đường làng sau cơn ...

-    (vẽ vẻ)

Em ... mấy bạn ... mặt tươi vui đang trò chuyện.

-   (sữa, sửa)

Mẹ em cho bé uống ... rồi ... soạn đi làm.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy phân biệt ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã khi viết.

Lời giải chi tiết:

a)

- Bạn em đi chăn trâu bắt được nhiều châu chấu.

- Phòng họp chật chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất trật tự.

- Bọn trẻ ngồi chầu hẫu, chờ bà ăn trầu rồi kể chuyện cổ tích.

b)

- Mọi người bảo nhau dọn dẹp đường làng sau cơn bão.

- Em vẽ mấy bạn vẻ mặt tươi vui đang trò chuyện.

- Mẹ em cho em bé uống sữa rồi sửa soạn đi làm.

 Tìm và viết lại các tiếng trong bài chính tả Đôi bạn :

a) Bắt đầu bằng ch:.............     

    Bắt đầu bằng tr:..............

b) Có thanh hỏi:.................

    Có thanh ngã:................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc lại truyện Đôi bạn, SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 131 (đoạn 3) và thực hiện yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

a) Bắt đầu bằng ch: cho, chuyện, chiến (tranh).

    Bắt đầu bằng tr : (chiến) tranh.

b) Có thanh hỏi : kể, xảy (ra), bảo, ở, sẻ, cửa.

    Có thanh ngã :  mãi, đã, sẵn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close