Chính tả - Tuần 4 trang 17

1. Viết thêm 3 tiếng có vần oay:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết thêm 3 tiếng có vần oay:

M : xoay,...................................

Lời giải chi tiết:

loay hoay, (lốc) xoáy, ngoáy

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Tìm và viết vào chỗ trống các từ :

Lời giải chi tiết:

a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

- Làm cho ai việc gì đó: giúp

- Trái nghĩa với hiền lànhdữ dằn

- Trái nghĩa với vào: ra

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau :

- Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà: sân

- Dùng tay đưa một vật lên: nâng

- Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khócần cù

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close