Chính tả - Tuần 31 Trang 58

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1 Điển vào chỗ trống r, d hoặc gi. Giải câu đố.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

Câu 1

Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi. Giải câu đố.

     ...áng hình không thấy, chỉ nghe

Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa ...ừng xanh

          Đã về bên cửa ...ung mành leng keng.

                     Là …………………

Lời giải chi tiết:

   Dáng hình không thấy, chỉ nghe

Chỉ nghe xào xạc vo ve trên cành

Vừa ào ào giữa rừng xanh

      Đã về bên cửa rung mành leng keng.

       Là gió

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã. Giải câu đố.

Giọt gì từ biên, từ sông

Bay lên lơ lưng mênh mông lưng trời

Coi tiên thơ thân rong chơi

Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

                          Là ……………………

Lời giải chi tiết:

Giọt gì từ biển, từ sông

Bay lên lơ lửng mênh mông lưng trời

      Cõi tiên thơ thẩn rong chơi

Gặp miền giá rét lại rơi xuống trần.

                                  Là giọt mưa

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close