Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 76 vở thực hành Toán 6

Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau Câu 1.Hình vuông có chu vi 20 cm thì diện tích của nó là: Câu 2. Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là 6cm và 8cm là

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1.Hình vuông có chu vi 20 cm thì diện tích của nó là:

A.\(20{\rm{ }}c{m^2}\)

B. \(25{\rm{ }}cm\)

C. \(25{\rm{ }}c{m^2}\)

D. \(16{\rm{ }}c{m^2}\).

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

\(C = 4a = 20 \Rightarrow a = 5{\rm{ }}cm \Rightarrow S = {a^2} = {5^2} = 25{\rm{ }}c{m^2}\)

Câu 2

Câu 2. Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là 6cm và 8cm là

A. \(48{\rm{ }}c{m^2}\)

B. \(14{\rm{ }}c{m^2}\)

C. \(24{\rm{  }}c{m^2}\)

D. \(24{\rm{  }}cm\).

Phương pháp giải:

Diện tích hình thoi bằng một nửa tích độ dài hai đường chéo nhân với nhau.

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

\(S = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}.6.8 = 24{\rm{ }}c{m^2}\)

Câu 3

Câu 3.Một hình bình hành có diện tích \(50{\rm{ }}c{m^2}\), một cạnh có độ dài 10 cm thì đường cao tương ứng với cạnh đó có độ dài là

A. 60cm

B. 5cm

C. 40 cm

D. \(5{\rm{ }}c{m^2}\)

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Chọn B

\(S = a.h \Leftrightarrow 50 = 10.h \Leftrightarrow h = 50:10 = 5{\rm{ }}cm\)

Câu 4

Câu 4. Một hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy lần lượt là 10 cm, 20 cm, chiều cao bằng 5 cm thì diện tích của nó bằng

A. \(75{\rm{ }}c{m^2}\)

B. \(150{\rm{  }}c{m^2}\)

C. \(25{\rm{ }}c{m^2}\)

D. \(60{\rm{ }}c{m^2}\).

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Chọn A.

\(S = \frac{1}{2}.\left( {a + b} \right).h = \frac{1}{2}.\left( {10 + 20} \right).5 = \frac{1}{2}.30.5 = 75{\rm{ }}c{m^2}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close