Quảng cáo
 • Bài 1 trang 62

  Bài 1 (8.39).Quan sát hình dưới rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d. b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng. c) Điểm F không thuộc đường thẳng m. d) Ba điểm D,E,F không thẳng hàng.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 60

  Câu 1. Số góc trong hình vẽ bên là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 58

  Câu 1. Số đo góc xOy trong hình vẽ bên là : A. \({30^o}\) B. \({70^o}\) C. \({90^o}\) D. \({110^o}\)

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 56

  Câu 1. Góc trong hình vẽ bên là góc:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 52

  Câu 1. Quan sát hình vẽ dưới đây và tìm câu đúng trong các câu sau: A. A, B, C là ba điểm không thẳng hàng. B. Điểm E nằm giữa hai điểm A và D. C. Ba điểm A, D, E đều thuộc đường thẳng d. D. Điểm A và B nằm về cùng một phía đối với điểm E.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 50

  Bài 1 (8.15). Cho hình vẽ bên. a) Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra xem điểm E có phải là trung điêm của đoạn thẳng AC không. b) Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có đầu mút là các điểm đã cho.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 47

  Bài 1 (8.6) Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như hình sau. Trong các câu sau đây câu nào đúng? (1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D (2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D. (3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D (4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 45

  Bài 1 (8.6) Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như hình sau. Trong các câu sau đây câu nào đúng? (1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D (2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D. (3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D (4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 42

  Câu 1. Quan sát hình dưới đây và cho biết khẳng định nào đúng?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 62

  Bài 2 (8.40). Hình bên thể hiện các quan hệ nào nếu nói về: a) Ba điểm A, B và C? b) Hai tia BA và BC? c) Ba đoạn thẳng AB,BC và AC ?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo