Quảng cáo
 • Bài 1 trang 50

  Bài 1 (8.15). Cho hình vẽ bên. a) Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra xem điểm E có phải là trung điêm của đoạn thẳng AC không. b) Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có đầu mút là các điểm đã cho.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 50

  Bài 2 (8.16). Tính độ dài đoạn thẳng AB nếu trung điểm I của đoạn thẳng AB nằm cách đầu mút A một khoảng bằng 4,5 cm.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 50

  Bài 3 (8.17). Cho hình vẽ sau Biết C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết rằng CD = 2cm, hãy tính độ dài đoạn thẳng AB.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 51

  Bài 4 (8.18). Giả sử em có một cây gậy và muốn tìm điểm chính giữa của cây gậy đó. Em sẽ làm thế nào nếu: a) Dùng thước đo độ dài; b) Chỉ dùng một sợi dây đủ dài.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 51

  Bài 5. Biết khoảng cách từ A đến trung điểm M của đoạn thẳng AB là 4 cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 51

  Bài 6. Người ta trồng 10 cái cây thành một hàng, hai cây liên tiếp cách đều nhau 1m. Hỏi có cây nào được trồng chính giữa cây đầu tiên và cây cuối cùng của hàng cây đấy không?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 49

  Câu 1. Cho điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Câu nào dưới đây đúng? A. A nằm cùng phía với điểm B đối với điểm I. B. \(AI = BI = \frac{{AB}}{2}.\) C. I nằm khác phía với điểm A đối với điểm B. D. \(AI = AB = \frac{{BI}}{2}.\)

  Xem chi tiết