Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 49 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Cho điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Câu nào dưới đây đúng? A. A nằm cùng phía với điểm B đối với điểm I. B. \(AI = BI = \frac{{AB}}{2}.\) C. I nằm khác phía với điểm A đối với điểm B. D. \(AI = AB = \frac{{BI}}{2}.\)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Cho điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Câu nào dưới đây đúng?

A. A nằm cùng phía với điểm B đối với điểm I.

B. \(AI = BI = \frac{{AB}}{2}.\)

C. I nằm khác phía với điểm A đối với điểm B.

D. \(AI = AB = \frac{{BI}}{2}.\)

Phương pháp giải:

Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 2. Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 3 cm; CB = 5 cm. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AB. Câu nào dưới đây đúng?

A. C nằm giữa hai điểm A và D.

B. D nằm giữa hai điểm A và C.

C. C nằm giữa hai điểm B và D.

D. B nằm giữa hai điểm C và D.

Phương pháp giải:

Vẽ hình và quan sát

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close