Quảng cáo
 • Bài 1 trang 73

  Bài 1 (4.9). Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6cm, một cạnh dài 4cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 74

  Bài 2 (4.10). Vẽ hình thoi có cạnh 4cm.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 74

  Bài 3 (4.11). Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6cm, một cạnh bằng 3cm

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 74

  Bài 4 (4.12). Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều như hình vẽ bên:

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 74

  Bài 5 (4.13). Cho hình bình hành ABCD , hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước kiểm tra xem điểm I có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 74

  Bài 6. Gọi tên các hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi có trong các hình vẽ bên.

  Xem chi tiết