Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 87

  Câu 1. Hình tròn có bao nhiêu tâm đối xứng? A. 0 B. 1 C. 4 D. Vô số. Câu 2. Gọi O là tâm đối xứng của một hình vuông. Câu nào dưới đây sai?

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 87

  Bài 1. Trong các hình sau đay, hình nào có tâm đối xứng?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 88

  Bài 2. Hình bên dưới là một đường gấp khúc có độ dài bằng 2 đơn vị. Vẽ thêm vào hình một đường gấp khúc có độ dài bằng 6 đơn vị để hình thu được là một đường gấp khúc kín có độ dài 8 đơn vị và có tâm đối xứng (vẽ ít nhất 2 trường hợp).

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 88

  Bài 3 (5.5). Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 88

  Bài 4 (5.6). Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải tâm đối xứng không?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 89

  Bài 5 (5.7). Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng (nếu có) của chúng.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 89

  Bài 6(5.8). Em hãy trình bày các bước gấp và cắt giấy để gấp và cắt hình sau.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 90

  Bài 7(5.9). Vẽ thêm để được các hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 90

  Bài 8(5.10). An gấp những mảnh giấy 3 cm x 5 cm lần lượt theo chiều ngang và chiều dọc rồi cắt như những hình sau. Theo em, khi mở những mảnh giấy này ra, An sẽ nhận được chữ gì?

  Xem chi tiết