Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 64

  Câu 1. Với các số nguyên a, b và c, giả sử ta có phép chia hết a:b = c. Khi đó: Câu 2. Với các số nguyên a và b, nếu a là một bội của b thì:

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 64

  Bài 1(3.39). Tính các thương: a) 297 : (-3) ; b) (-396): (-12) ; c) (-600) : 15.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 64

  Bài 2(3.40). a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; -50. b) Tìm các ước chung của 30 và 42.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 65

  Bài 3(3.41). Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: \(M = \left\{ {x \in Z|x \vdots 4, - 16 \le x < 20} \right\}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 65

  Bài 4(3.42). Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 65

  Bài 5(3.43). Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hết cho -3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho -3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát.

  Xem chi tiết