Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 64 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Với các số nguyên a, b và c, giả sử ta có phép chia hết a:b = c. Khi đó: Câu 2. Với các số nguyên a và b, nếu a là một bội của b thì:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Với các số nguyên a, b và c, giả sử ta có phép chia hết a:b = c. Khi đó:

A. Nếu a > 0 và b < 0 thì c > 0

B. Nếu a > 0 và b > 0 thì c < 0

C. Nếu a < 0 và b < 0 thì c < 0

D. Nếu a < 0 và b > 0 thì c < 0.

Phương pháp giải:

Thương của hai số nguyên trong phép chia hết là một số dương nếu hai số đó cùng dấu; là một số âm nếu hai số đó khác dấu.

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Câu 2

Câu 2. Với các số nguyên a và b, nếu a là một bội của b thì:

A. –a là một ước của b

B. –b là một ước của a

C. –b là một bội của a

D. –b là một bội của –a.

Phương pháp giải:

Nếu b là ước của a thì –b cũng là ước của a.

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Quảng cáo
close