Giải bài 2 (3.40) trang 64 vở thực hành Toán 6

Bài 2(3.40). a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; -50. b) Tìm các ước chung của 30 và 42.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(3.40). a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; -50.

b) Tìm các ước chung của 30 và 42.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm tất cả các ước của một số nguyên a ta lấy các ước dương của a cùng với các số đối của chúng.

Lời giải chi tiết

a)

+ Các ước dương của 30 là 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30. Do đó tất cả các ước của 30 là:

1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30; -1; -2; -3; -5; -6; -10; -15; -30.

+ Các ước dương của 42 là 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42. Do đó tất cả các ước của 42 là:

1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42; -1; -2; -3; -6; -7; -14; -21; -42.

+ Các ước dương của 50 là 1; 2; 5; 10; 25; 50. Do đó tất cả các ước của -50 là:

1; 2; 5; 10; 25; 50; -1; -2; -5; -10; -25; -50.

b) Từ kết quả câu a, ta thấy 30 và 42 có các ước chung là:

1; 2; 3; 6; -1; -2; -3; -6.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close