Quảng cáo
 • Bài 1 trang 62

  Bài 1 (8.39).Quan sát hình dưới rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d. b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng. c) Điểm F không thuộc đường thẳng m. d) Ba điểm D,E,F không thẳng hàng.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 62

  Bài 2 (8.40). Hình bên thể hiện các quan hệ nào nếu nói về: a) Ba điểm A, B và C? b) Hai tia BA và BC? c) Ba đoạn thẳng AB,BC và AC ?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 62

  Bài 3 (8.41). Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 63

  Bài 4 (8.42). Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Em hãy: a) Kể tên các góc có trong hình vẽ. b) Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 63

  Bài 5 (8.43). Cho hình vẽ bên. a) Kể tên các tia có trong hình. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau? b) Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong hình bên. c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì \(\widehat {xOB}\) là góc tù hay góc nhọn?

  Xem chi tiết