Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 28

  Câu 1. Viết phân số \(\frac{{ - 2021}}{{100}}\) dưới dạng số thập phân ta được kết quả là A. -2, 021 B. -20, 21 C. 2, 021 D. 20, 21. Câu 2. Chữ số thập phân thứ hai của số -31 245, 087 9 là A. 1 B. 4 C. 7 D.8.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 29

  Bài 1 (7.1). a) Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân: \(\frac{{21}}{{10}};\frac{{ - 35}}{{10}};\frac{{ - 125}}{{100}};\frac{{ - 89}}{{1000}}\) b) Chỉ ra các số thập phân âm viết được trong câu a.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 29

  Bài 2 (7.2). Tìm số đối của các số thập phân sau: -1,2; 4,15; 19,2.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 29

  Bài 3 (7.3). So sánh các số sau: a) -421,3 và 0,15 b) -7,52 và -7,6

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 29

  Bài 4 (7.4). Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước, thủy ngân lần lượt là: \( - {117^o}C;{0^o}C; - {38,83^o}C\) Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của ba chất này theo thứ tự từ bé đến lớn.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 29

  Bài 5. Tìm các số nguyên n thỏa mãn điều kiện 14,12 < n < 19,7

  Xem chi tiết