Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 42

  Câu 1. Quan sát hình dưới đây và cho biết khẳng định nào đúng?

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 42

  Bài 1 (8.1). Quan sát hình vẽ bên. a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là điểm nào? b) Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 42

  Bài 2 (8.2). Quan sát hình vẽ bên và trả lời: a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng? b) Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng. c) Bốn điểm A, B, C, S có thẳng hàng không?

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 43

  bài 3 (8.3) Cho bốn điểm A, B, C và D như hình vẽ sau: Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 43

  Bài 4 (8.4). Hình bên mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên là A, B,C,D,E trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên các điểm còn lại biết rằng: (1) D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng. (2) Ba điểm A,B,C thẳng hàng (3) Ba điểm B, D,E thẳng hàng

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 43

  Bài 5 (8.5). Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình vẽ bên.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 44

  Bài 6. Quan sát hình vẽ bên và trả lời câu hỏi: a) Những điểm nào thuộc đường thẳng a ? b) Những điểm thuộc đường thẳng b nhưng không thuộc đường thẳng a? c) Những điểm nào thuộc cả hai đường thẳng a và b? d) Những bộ ba điểm nào thẳng hàng?

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 44

  Bài 7. Quan sát hình bên và kể tên: a) Tất cả các cặp đường thẳng cắt nhau b) Tất cả các cặp đường thẳng song song

  Xem chi tiết