Giải bài 3 (3.41) trang 65 vở thực hành Toán 6

Bài 3(3.41). Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: \(M = \left\{ {x \in Z|x \vdots 4, - 16 \le x < 20} \right\}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(3.41). Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

\(M = \left\{ {x \in Z|x \vdots 4, - 16 \le x < 20} \right\}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các bội dương của 4 mà lớn hơn hoặc bằng -16 và nhỏ hơn 20.

Lời giải chi tiết

Các bội dương của 4 nhỏ hơn 20 là: 0; 4; 8; 12; 16. Vậy

M = {0; 4; 8; 12; 16; -4; -8; -12; -16}.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close