Quảng cáo
 • Bài 1 trang 23

  Bài 1(1.54). Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám. a) Số a có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của a; b) Số a có bao nhiêu triệu, chữ số hàng triệu là chữ số nào? c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 24

  Bài 2(1.55). a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? Là số liền trước của số nào? b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của a là số nào? Số liền sau của a là số nào? c) Trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau? Số nào không có số liền trước?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 2 trang 24

  Bài 2(1.55). a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? Là số liền trước của số nào? b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của a là số nào? Số liền sau của a là số nào? c) Trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau? Số nào không có số liền trước?

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 24

  Bài 3(1.56). Tìm tích, thương và số dư (nếu có): a) \(21759.1862\); b) \(3789:231\); c) \(9848:345\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 24

  Bài 4(1.57). Tính giá trị biểu thức \(21.\left[ {\left( {1245 + 987} \right):{2^3} - 15.12} \right] + 21\)

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 24

  Bài 5(1.58). Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 25

  Bài 6(1.59). Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng. a) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu? b) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được? c) Chủ Nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 25

  Bài 7: Năm ngoái, một hộ nông dân trồng 1 ha thanh long thu hoạch bình quân 4\(kg/{m^2}\), mỗi kilogam quả cho lãi 1 000 đồng. a) Năm ngoái hộ nông dân đó thu lãi bao nhiêu? b) Năm nay hộ nông dân đó tăng diện tích trồng thanh long thêm 2 ha và phấn đấu đạt mức thu hoạch bình quân 5\(kg/{m^2}\). Nếu mức lãi mỗi kilogam quả không đổi thì dự kiến mức lãi năm nay là bao nhiêu?

  Xem chi tiết