Giải bài 4 (1.57) trang 24 vở thực hành Toán 6

Bài 4(1.57). Tính giá trị biểu thức \(21.\left[ {\left( {1245 + 987} \right):{2^3} - 15.12} \right] + 21\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(1.57). Tính giá trị biểu thức

\(21.\left[ {\left( {1245 + 987} \right):{2^3} - 15.12} \right] + 21\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái qua phải, nhân chia trước cộng trừ sau và trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}21.\left[ {\left( {1245 + 987} \right):{2^3} - 15.12} \right] + 21\\ = 21.\left[ {\left( {1245 + 987} \right):8 - 15.12} \right] + 21\\ = 21.\left[ {2232:8 - 15.12} \right] + 21 = 21.\left[ {279 - 180} \right] + 21\\ = 21.99 + 21 = 21.\left( {99 + 1} \right) = 21.100 = 2100\end{array}\)

Quảng cáo
close