Quảng cáo
 • Bài 1 trang 45

  Bài 1 (8.6) Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như hình sau. Trong các câu sau đây câu nào đúng? (1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D (2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D. (3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D (4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 45

  Câu 2 (8.7). Quan sát hình bên và cho biết a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó. b) Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào? c) Tia AC và tia CA có phải hai tia đối nhau không?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 45

  Bài 3 (8.8). Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A,B,C phân biệt. Trong các câu sau đây câu nào đúng? (1) Điểm A nằm trên tia BC. (2) Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA. (3) Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau (4) Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 46

  Bài 4 (8.9). Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. a) Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C. b) Trong các tia đó, tìm hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 46

  Bài 5. Quan sát hình sau: a) Liệt kê những điểm nằm giữa hai điểm B và D b) Liệt kê những điểm nằm cùng phía với điểm B đối với điểm C. c) Liệt kê những điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm E.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 46

  Bài 6. Quan sát hình bên. Em hãy: a) Liệt kê các tia gốc C b) Liệt kê các tia chứa điểm B c) Viết tên tia đối của các tia AB, CD và DA.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 45

  Câu 1. Trong hình vẽ bên, những điểm nằm giữa hai điểm A và B là: A. Điểm C,E,F B. Điểm A,C,E,B C. Điểm C, E D. Điểm F.

  Xem chi tiết