Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 30

  Câu 1. Giá trị của tổng 2,5 + ( -21,14) là A. -23,64 B. -19,09 C. -19,36 D. -18,64.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 30

  Bài 1 (7.5). Tính: a) ( -12,245) + (-8,235); b) (-8,451) + 9,79; c) (-11,254) – (-7,35).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 31

  Bài 2 (7.6). Tính a) 8,625 . (-9); b) (-0,325) . (-2,35) c) (-9,5875) : 2,95

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 31

  Bài 3 (7.7) Để nhân (chia) một số thập phân với 0,1 ; 0,01; ... ta chỉ cần dịch dấu phẩy sang bên trái (phải) 1;2;... hàng, chẳng hạn: 2, 057 . 0,1 = 0,2057 -31,025 : 0,01 = -3102,5 Tính nhẩm: a) (-4,125) . 0,01 b) (-28,45) : (-0,01)

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 31

  Bài 4 (7.8). Tính giá trị của biểu thức sau: a) 2,5 . (4,1 – 3 – 2,5 + 2. 7,2) + 4,2 : 2 b) 2,86 . 4 + 3,14 . 4 – 6,01 . 5 + 32

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 31

  Bài 5 (7.9). Điểm đông đặc và điểm sôi của thủy ngân lần lượt là \( - {38,83^o}C\) và \({356,73^o}C\). Một lượng thủy ngân đang để trong tủ bảo quản ở nhiệt độ \( - {51,2^o}C\). a) Ở nhiệt độ đó, thủy ngân ở thể rắn, thể lỏng hay thể khí ? b) Nhiệt độ của tủ phải tăng thêm bao nhiêu độ để lượng thủy ngân đó bắt đầu bay hơi?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 32

  Bài 6 (7.10). Một khối nước đá có nhiệt độ \( - {4,5^o}C\). Nhiệt độ của khối nước đá đó phải tăng thêm bao nhiêu độ để chuyển thành thể lỏng? (Biết điểm nóng chảy của nước đá là \({0^o}C\)).

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 32

  Bài 7 (7.11). Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ. Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy?

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 32

  Bài 8. Tính một cách hợp lí: 9,1 . 3,6 – 3,6 . 7,3 + 7,3. 6,4 – 6,4. 5,5

  Xem chi tiết