Giải bài 1 (7.5) trang 30 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (7.5). Tính: a) ( -12,245) + (-8,235); b) (-8,451) + 9,79; c) (-11,254) – (-7,35).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (7.5). Tính:

a) ( -12,245) + (-8,235);

b) (-8,451) + 9,79;

c)  (-11,254) – (-7,35).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(-a) + (-b) = - (a+b)

(-a) + b = b – a

(-a) + b = - (a – b )

Lời giải chi tiết

a) ( -12,245) + (-8,235) = - ( 12,245 + 8,235) =- 20,48

b) (-8,451) + 9,79 = 9,79 – 8,451 = 1,339

c)  (-11,254) – (-7,35) = ( -11,254 ) +7,35 = - (11,254 – 7,35) = - 3,904

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close