Quảng cáo
  • Luyện tập chung trang 81

    Với dự án “ Em sẽ làm gì trong tương lai ?”, các em sẽ dùng chính dữ liệu thu thập được trong lớp mình để xử lí và trả lời câu hỏi. Giả sử kết quả thu thập dữ liệu về công việc mơ ước của các bạn trong một lớp được thể hiện trong bảng dưới đây. Nghề nghiệp Nam Nữ Bác sĩ /// // Giáo viên ///// Công an //// /// Kế toán // ////// Tiếp viên hàng không / /// Vận động viên ////// / Lập trình viên ///// // Với bảng dữ liệu này, ta xử lí theo các bước sau:

    Xem chi tiết
  • Quảng cáo