Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 51

  Câu 1: Cho hai số a và b thỏa mãn a+b<0 và b>0. Khi đó:

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 51

  Bài 1 (3.9). Tính tổng hai số cùng dấu: a) (-7) + (-2) ; b) (-8) + ( -5) ; c) (-11) + (-7) ; d) (-6) + (-15).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 52

  Bài 2 (3.10). Tính tổng hai số khác dấu: a) 6 + (-2); b) 9 + (-3) ; c) (-10) +4 ; d) (-1) +8.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 52

  Bài 3: Tính tổng: a) (-234) + (-156) ; b) 238 + (-120); c) (-371) + 283; d) 2 021 + (-2 523).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 52

  Bài 4 (3.11). Biểu diễn -4 và số đối của nó trên cùng một trục số.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 52

  Bài 5 (3.12). Thực hiện các phép trừ sau: a) 9 – (-2); b) (-7) – 4 ; c) 27 – 30 ; d) (-63) – (-15).

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 52,53

  Bài 6. Bảng dưới đây cho biết nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố ào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số nhiệt độ chênh lệch ( nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 53

  Bài 7 (3.13). Hai ca nô cùng xuất phát từ C đ về phía A hoặc B như hình vẽ. Ta quy ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilomet nếu vận tốc của chúng lần lượt là a) 11 km/h và 6 km/h; b) 11 km/h và -6 km/h.

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 54

  Bài 8 (3.14). Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào?

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 54

  Bài 9(3.15). Tính nhẩm a) (-3) + (-2) ; b) (-8) -7; c) (-35) + (-15) ; d) 12 – (-8).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo