Giải bài 6 trang 52,53 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Bảng dưới đây cho biết nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố ào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số nhiệt độ chênh lệch ( nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Bảng dưới đây cho biết nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố ào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số nhiệt độ chênh lệch ( nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

Thành phố

Nhiệt độ cao nhất (\(^oC\))

Nhiệt độ thấp nhất (\(^oC\))

Số độ chênh lệch

(\(^oC\))

Hà Nội

22

16

 

Bắc Kinh

-2

-7

 

Moscow

-3

-16

 

New York

12

-2

 

Paris

10

-1

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

số độ chênh lệch = nhiệt độ cao nhất – nhiệt  độ thấp nhất.

Lời giải chi tiết

Tương ứng với mỗi thành phố trong bảng, ta tính hiệu giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất như sau:

Hà nội : 22 – 16 = 6 (\(^oC\))

Bắc Kinh: ( -2 ) – ( -7) = (-2) +7 = 5 (\(^oC\))

Moscow : (-3) – (-16) = (-3) + 16 = 13 (\(^oC\))

New York: 12 – (-2) = 12 +2 =14 (\(^oC\))

Paris : 10 – (-1) = 10 +1 =11 (\(^oC\))

Thành phố

Nhiệt độ cao nhất (\(^oC\))

Nhiệt độ thấp nhất (\(^oC\))

Số độ chênh lệch

(\(^oC\))

Hà Nội

22

16

6

Bắc Kinh

-2

-7

5

Moscow

-3

-16

13

New York

12

-2

14

Paris

10

-1

11

Quảng cáo
close