Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 60

  Câu 1: Hai số nguyên a và b thỏa mãn a + b > 0 và a.b >0. Khi đó

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 61

  Bài 1(3.32) Nhân hai số khác dấu: a) 24.(-25); b) (-15).12.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 61

  Bài 2(3.33). Nhân hai số cùng dấu: a) ( -298).(-4); b) (-10). (-135).

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 61

  Bài 3. Không thực hiện phép tính, hãy so sánh: a) (-3). 82 và (-3).0; b) (-21). (-34) và 982 . (-1); c) 239. (-18) và -18.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 61

  Bài 4(3.34). Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay dấu âm nếu trong tích đó có: a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác mang dấu dương? b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác mang dấu dương?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 61

  Bài 5(3.35). Tính một cách hợp lí: a) 4. (1 930 + 2 019) + 4. (-2019); b) (-3). (-17) + 3. (120 – 7).

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 62

  Bài 6(3.36). Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) và (-n).(-m) bằng bao nhiêu?

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 62

  Bài 7(3.37). (- Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí: a) (-8).72 + 8. (-19) – (-8); b) (-27). 1 011 – 27. (-12) + 27. (-1).

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 62

  Bài 8(3.38). Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia gồm năm vòng như hình bên. Kết quả được ghi lại trong bảng sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 62,63

  Bài 9. Bốn số nguyên có tính chất: tích của ba số bất kì trong chúng đều mang dấu âm. Tại sao có thể nói chắc rằng cả bốn số đó đều là số nguyên âm?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo