Giải bài 8 (3.38) trang 62 vở thực hành Toán 6

Bài 8(3.38). Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia gồm năm vòng như hình bên. Kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8(3.38). Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia gồm năm vòng như hình bên. Kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Hỏi trong ba bạn, bạn nào đạt điểm cao nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số điểm mà mỗi bạn đạt được.

Lời giải chi tiết

Tổng số điểm của từng bạn được tính như sau:

An: 10.1+7.2+3.0+(-1).1+(-3).1 = 10 + 14 – 1 – 3 = 20.

Bình: 10.2+7.0+3.1+(-1).0+(-3).2 = 20 + 3 – 6 = 17.

Cường: 10.0+7.3+3.1+(-1).1+(-3).0 = 21 + 3 – 1 = 23.

Vậy bạn Cường đạt điểm cao nhất.

Quảng cáo
close