Giải bài 7 (3.37) trang 62 vở thực hành Toán 6

Bài 7(3.37). (- Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí: a) (-8).72 + 8. (-19) – (-8); b) (-27). 1 011 – 27. (-12) + 27. (-1).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(3.37). (- Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí:

a) (-8).72 + 8. (-19) – (-8);

b) (-27). 1 011 – 27. (-12) + 27. (-1).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối đối với phép cộng: a.(b+c) = a.b + a.c.

Lời giải chi tiết

a) Cách 1:

 (-8).72 + 8. (-19) – (-8)= 8. (-72) +8. (-19) +8.1

= 8. (-72-19+1) = 8.(-90) = -720.

Cách 2:

 (-8).72 + 8. (-19) – (-8)= (-8).72+(-8).19+(-8).(-1)

= (-8). (72+19-1)= (-8).90=-720.

b) Cách 1:

 (-27). 1 011 – 27. (-12) + 27. (-1) = 27. (-1011) + 27.12 + 27.(-1)

= 27. (-1011 +12 – 1) = 27. (-1000) = - 27000.

Cách 2:

(-27). 1 011 – 27. (-12) + 27. (-1) = (-27). 1011 –(- 27).12 +(- 27).1

= (-27). (1011 -12 + 1) = (-27). 1000 = - 27000.

Quảng cáo
close