Quảng cáo
 • Bài 1 trang 24

  Bài 1 (6.44). Thay số thích hợp vào dấu “?”. \(\frac{{ - 10}}{{16}} = \frac{?}{{56}} = \frac{{ - 20}}{?} = \frac{{50}}{?}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 24

  Bài 2 (6.45). Tính một cách hợp lí: a) (A = frac{{ - 3}}{{14}} + frac{2}{{13}} + frac{{ - 25}}{{14}} + frac{{ - 15}}{{13}}) b) (B = frac{5}{3}.frac{7}{{25}} + frac{5}{3}.frac{{21}}{{25}} - frac{5}{3}.frac{7}{{25}})

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 25

  Bài 3 (6.46). Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1000 ml. Ngày đầu Mai uống \(\frac{1}{5}\) hộp; ngày tiếp theo Mai uống tiếp \(\frac{1}{4}\) hộp. a) Hỏi sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần? b) Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 25

  Bài 4. Một cửa hàng bán vải có tấm vải dài 15m. Ngày đầu cửa hàng cắt \(\frac{1}{5}\) tấm vải để bán; ngày tiếp theo cửa hàng lại cắt tiếp \(\frac{1}{3}\) tấm vải còn lại để bán. Hỏi sau hai ngày, tấm vải ban đầu còn lại bao nhiêu mét ?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 25

  Bài 5 (6.47). Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán. Bác đã bán được 20 kg, ứng với \(\frac{2}{5}\) số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 26

  Bài 6 (6.48). Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày. Nếu trung bình một năm có \(365\frac{1}{4}\) ngày, hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 26

  Bài 7 (6.49). Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó, rồi viết hai phân số kế tiếp. \(\frac{1}{8};\frac{1}{{20}};\frac{{ - 1}}{{40}};\frac{{ - 1}}{{10}};...;...\)

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 26

  Bài 8 (6.50). Trong hình dưới đây, cân đang ở vị trí cân bằng. Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kilogam?

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 27

  Bài 9. Bạn Tuấn đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất, Tuấn đọc được \(\frac{1}{5}\) số trang sách. Ngày thứ hai, Tuấn đọc \(\frac{3}{5}\) số trang còn lại. Ngày thứ ba còn lại 32 trang Tuấn đọc nốt. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

  Xem chi tiết