Giải bài 2 (6.45) trang 24 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 2 (6.45). Tính một cách hợp lí: a) \(A = \frac{{ - 3}}{{14}} + \frac{2}{{13}} + \frac{{ - 25}}{{14}} + \frac{{ - 15}}{{13}}\) b) \(B = \frac{5}{3}.\frac{7}{{25}} + \frac{5}{3}.\frac{{21}}{{25}} - \frac{5}{3}.\frac{7}{{25}}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (6.45). Tính một cách hợp lí:

a) \(A = \frac{{ - 3}}{{14}} + \frac{2}{{13}} + \frac{{ - 25}}{{14}} + \frac{{ - 15}}{{13}}\)               b) \(B = \frac{5}{3}.\frac{7}{{25}} + \frac{5}{3}.\frac{{21}}{{25}} - \frac{5}{3}.\frac{7}{{25}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng

Lời giải chi tiết

a) \(\begin{array}{l}A = \frac{{ - 3}}{{14}} + \frac{2}{{13}} + \frac{{ - 25}}{{14}} + \frac{{ - 15}}{{13}} = \left( {\frac{{ - 3}}{{14}} + \frac{{ - 25}}{{14}}} \right) + \left( {\frac{2}{{13}} + \frac{{ - 15}}{{13}}} \right)\\ = \frac{{ - 28}}{{14}} + \frac{{ - 13}}{{13}} =  - 2 - 1 =  - 3\end{array}\)                

b) \(\begin{array}{l}B = \frac{5}{3}.\frac{7}{{25}} + \frac{5}{3}.\frac{{21}}{{25}} - \frac{5}{3}.\frac{7}{{25}} = \frac{5}{3}.\left( {\frac{7}{{25}} + \frac{{21}}{{25}} - \frac{7}{{25}}} \right)\\ = \frac{5}{3}.\left( {\frac{7}{{25}} - \frac{7}{{25}} + \frac{{21}}{{25}}} \right) = \frac{5}{3}.\frac{{21}}{{25}} = \frac{7}{5}\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close