Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 33

  Câu 1. Làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất của thương 12 : 7 ta được kết quả là A. 1,7 B. 1,70 C. 1,8 D. 2,0.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 33

  Bài 1 (7.12). Làm tròn số 387,009 4 đến hàng a) phần mười; b) trăm.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 33

  Bài 2 (7.13). Trong bốn số sau có một số là kết quả của phép tính 256,3 + 892,37 + 45. Bằng cách ước lượng, em hãy cho biết số đó là số nào. (A) 1 190, 65 (B) 2 356, 67 (C) 1 193, 67 (D) 128, 67

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 33

  Bài 3 (7.14). Chia đều một thanh gỗ dài 6,32 m thành 4 đoạn bằng nhau. Tính độ dài mỗi đoạn gỗ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 34

  Bài 4 (7.15). Để đo khoảng các giữ các hành tinh trong Hệ Mặt Trời, người ta sử dụng đơn vị thiên văn là AU (1 AU xấp xỉ bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, được tính chính xác là 149 597 870 700 m). Để dễ viết, dễ nhớ người ta nói 1AU bằng khoảng 150 triệu km. Nói như vậy, nghĩa là người ta làm tròn số liệu lên đến hàng nào?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 34

  Bài 5 (7.16). Mẹ cho An 150 000 đồng để mua đồ dùng học tập, An dự định mua 15 quyển vở, 5 chiếc bút bi và 10 chiếc bút chì. Giá của 1 quyển vở, 1 chiếc bút bi, 1 chiếc bút chì lần lượt là 5 400 đồng, 2 800 đồng, 3 000 đồng. Em hãy ước lượng xem An có đủ tiền để mua đồ dùng học tập theo dự định hay không?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 34

  Bài 6. Diện tích đất trồng trọt của một xã là khoảng 81,5 ha. Năm nay, xã này dự định dùng \(\frac{5}{7}\) diện tích đất trồng trọt để trồng lúa . Tính diện tích trồng lúa năm nay của xã (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

  Xem chi tiết