Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 13

  Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Tích của hai số 48 và 25 bằng Câu 2: Số dư của phép chia 2 451 : 10 là

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 13

  Bài 1(1.23). Thực hiện các phép nhân sau: a) 951 . 23; b) 47 . 273 ; c) 845 . 253; d) 1 356 . 125.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 14

  Bài 2(1.24). Tính nhẩm: a) 125 . 10; b) 2 021 . 100; c) 1 991 . 25 . 4; d) 3 025 . 125 . 8 .

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 14

  Bài 3(1.25). Tính nhẩm: a) 125 . 101; b) 21 . 49.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 14

  Bài 5(1.27). Tìm thương và số dư (nếu có) của các phép chia sau: a) 1 092 : 91; b) 2 059 : 17 .

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 14

  Bài 4(1.26). Một trường Trung học cơ sở có 50 phòng học, mỗi phong có 11 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có thể xếp cho 4 học sinh ngồi. Trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh?

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 14

  Bài 6(1.28). Tổng điều tra dân số ngày 1-4-2019, tỉnh Bắc Giang có 1 803 950 người (theo Tổng cục Thống kê). Biết rằng hai lần số dân tỉnh Bắc Giang kém dân sô tỉnh Thanh Hóa 32 228 người. Tính số dân tỉnh Thanh Hóa.

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 15

  Bài 8(1.30). Một nhà máy dùng ô tô chuyền 1 290 kiện hàng tới cửa hàng. Nêu mỗi xe chở được 45 kiện thì phải cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để chở hết số kiện hàng trên.

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 15

  Bài 7(1.29). Một trường Trung học cơ sở có 997 học sinh tham dự lễ tổng kết cuối năm. Ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ghê băng 5 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu ghế băng như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ ngồi?

  Xem lời giải
 • Bài 9 trang 15

  Cô chủ nhiệm lướp 6A ra cửa hàng mua một số đồ dùng học tập làm phần thưởng cho các bạn học trong lớp.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo