Quảng cáo
 • Bài 1 trang 67

  Bài 1(3.50). Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau: a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60\(^oC\)dưới 0\(^oC\); b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 67

  Bài 2(3.51). Trong các số a, b,c,d số nào dương, số nào âm nếu \(a > 0,b < 0,c \ge 1,d \le - 2.\)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 67

  Bài 3(3.52). Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng: a) \(S = \left\{ {x \in Z| - 5 < x \le 5} \right\}\) b) \(T = \left\{ {x \in Z| - 7 \le x < 1} \right\}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 68

  Bài 4(3.53). Tính một cách hợp lí: a) 15. (-236) + 15. 235; b) 237. (-28) + 28. 137; c) 38.(27 – 44) -27. (38 – 44).

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 68

  Bài 5(3.54). Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau: a) x = 15; b) x = - 37.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 68

  Bài 6. Tìm ba số A, B và C thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: (1) A : (-5) = B; (2) B.C = 24; (3) 288 : C = -96.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 69

  Bài 7(3.55). Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a – b : a) Lớn hơn cả a và b; b) Lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b. Trong mỗi trường hợp hãy cho ví dụ minh họa bằng số.

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 69

  Bài 8(3.56). Cho 15 số có tính chất: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?

  Xem chi tiết