Giải bài 3 (3.52) trang 67 vở thực hành Toán 6

Bài 3(3.52). Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng: a) \(S = \left\{ {x \in Z| - 5 < x \le 5} \right\}\) b) \(T = \left\{ {x \in Z| - 7 \le x < 1} \right\}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(3.52). Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) \(S = \left\{ {x \in Z| - 5 < x \le 5} \right\}\)

b) \(T = \left\{ {x \in Z| - 7 \le x < 1} \right\}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các số nguyên thỏa mãn đặc trưng của tập hợp.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(S = \left\{ {x \in Z| - 5 < x \le 5} \right\} = \left\{ { - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5} \right\}\)

Tổng của chúng là

(-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 +5

= [(-4)+4] + [(-3)+3] + [(-2) + 2] + [ (-1) +1] + 0 +5 = 5.

b) \(T = \left\{ {x \in Z| - 7 \le x < 1} \right\} = \left\{ { - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0} \right\}\)

Tổng của chúng là

(-7)+(-6)+(-5)+(-4)+(-3)+(-2)+(-1)+0

= - (7+6+5+4+3+2+1) = -28

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close