Giải bài 4 (3.53) trang 68 vở thực hành Toán 6

Bài 4(3.53). Tính một cách hợp lí: a) 15. (-236) + 15. 235; b) 237. (-28) + 28. 137; c) 38.(27 – 44) -27. (38 – 44).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(3.53). Tính một cách hợp lí:

a) 15. (-236) + 15. 235;

b) 237. (-28) + 28. 137;

c) 38.(27 – 44) -27. (38 – 44).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối đối với phép cộng: a.(b+c) = a.b + a.c.

Lời giải chi tiết

a) 15. (-236) + 15. 235 = 15. [(-236) + 235] = 15. (-1) = - 15;

b) 237. (-28) + 28. 137

= (-237).28 + 28.137 = 28. [(-237) + 137] = 28. (-100) = -2800

c) 38.(27 – 44) -27. (38 – 44) = 38.27 – 38.44 – 27. 38 + 27. 44

= (38.27 – 27. 38) + 44. (27- 38) = 44. (-11) = - 484.

Quảng cáo
close