Quảng cáo
 • Bài 1 trang 11

  Bài 1 (6.14). Quy đồng mẫu các phân số sau: \(\frac{5}{7};\frac{{ - 3}}{{21}};\frac{{ - 8}}{{15}}\).

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 11

  Bài 2 (6.15). Tính đến hết ngày 31 – 12 – 2019, tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hécta, trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hécta, còn lại là diện tích rừng trồng. Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 12

  Bài 3 (6.16). Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích tại sao các phân số sau bằng nhau. a) \(\frac{{20}}{{30}}\) và \(\frac{{30}}{{45}}\) b) \(\frac{{ - 25}}{{35}}\)và \(\frac{{ - 55}}{{77}}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 12

  Bài 4 (6.17). Tìm phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số: \(\frac{{15}}{8};\frac{{47}}{4};\frac{{ - 3}}{7}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 12

  Bài 5 (6.18). Viết các hỗn số \(4\frac{1}{{13}};2\frac{2}{5}\) dưới dạng phân số.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 12

  Bài 6 (6.19).Tìm số nguyên x biết \(\frac{{ - 6}}{x} = \frac{{30}}{{60}}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 12

  Bài 7 (6.20). Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là: \(\frac{9}{{10}}\)cm, \(\frac{4}{5}\)cm, \(\frac{3}{2}\) cm, \(\frac{6}{5}\)cm và \(\frac{1}{2}\) cm. Em hãy sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ lớn đến bé.

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 13

  Bài 8. Các phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó, rồi viết tiếp hai phân số tiếp theo vào đây: a) \(\frac{1}{5};\frac{1}{6};\frac{2}{{15}};\frac{1}{{10}};...\) b) \(\frac{1}{9};\frac{4}{{45}};\frac{1}{{15}};\frac{2}{{45}};...\)

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 13

  Bài 9. Tìm số tự nhiên x sao cho \(\frac{4}{{15}} \le \frac{x}{{45}} \le \frac{1}{3}\).

  Xem chi tiết