Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 52

  Câu 1. Quan sát hình vẽ dưới đây và tìm câu đúng trong các câu sau: A. A, B, C là ba điểm không thẳng hàng. B. Điểm E nằm giữa hai điểm A và D. C. Ba điểm A, D, E đều thuộc đường thẳng d. D. Điểm A và B nằm về cùng một phía đối với điểm E.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 52

  Bài 1 (8.19). Cho bốn điểm phân biệt A, B,C và D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. a) Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đã cho? Kể tên các đường thẳng đó. b) Có bao nhiêu tia với gốc là một trong bốn điểm đã cho và đi qua một trong ba điểm còn lại? Đó là những tia nào? c) Có bao nhiêu đoạn thẳng có hai đầu mút là hai trong bốn điểm đã cho? Đó là những đoạn thẳng nào?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 53

  Bài 2 (8.20). Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d sao cho B nằm giữa A và C. Hai điểm D và E không thuộc d và không cùng thẳng hàng với điểm nào trong các điểm A, B,C. a) Có bao nhiêu đường thẳng, mỗi đường thẳng đi qua ít nhất hai trong năm điểm đã cho? b) Tìm trên đường thẳng d điểm G sao cho D,E,G thẳng hàng. Có phải khi nào cũng tìm được điểm G như thế hay không?

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 53

  Bài 3 (8.21). Cho điểm M trên tia Om sao cho OM = 5 cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia Om và cách O một khoảng bằng 7 cm. a) Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng MN. b) Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài các đoạn thẳng MK và OK. c) Điểm K thuộc tia nào trong hai tia OM và ON?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 54

  Bài 4 (8.22). Cho hai điểm phân biệt A và B cùng nằm trên tia Ox sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 54

  Bài 5 (8.23). Trong hình vẽ dưới đây, em hãy liệt kê tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 54

  Bài 6 (8.24). Em hãy vẽ 7 điểm trên một tờ giấy trắng sao cho có thể kẻ được 6 đường thẳng mà mỗi đường thẳng đều đi qua 3 trong 7 điểm đó.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 54

  Bài 7. Cho bốn điểm A,B,C,D như hình vẽ sau: a) Những điểm nào nằm giữa hai điểm A và B? b) Những điểm nào nằm cùng phía với điểm D đối với điểm A? c) Những điểm nào nằm khác phía với điểm B đối với điểm C?

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 55

  Bài 8. Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm, BC = 6cm. Hãy tính khoảng cách từ điểm A đến trung điểm M của đoạn thẳng BC.

  Xem chi tiết