Quảng cáo
 • Bài 1 trang 90

  Bài 1. Trong các hình dưới đây hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 91

  Bài 2. Hình bên dưới là một đường gấp khúc có độ dài bằng 2 đơn vị. Vẽ thêm vào hình một đường gấp khúc có độ dài bằng 6 đơn vị để hình thu được là một đường gấp khúc kín có độ dài 8 đơn vị mà không có tâm đối xứng (vẽ ít nhất 2 trường hợp).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 91

  Bài 3 (5.11). Trong các hình dưới đây, hãy chỉ ra: a) Những hình có tâm đối xứng b) Những hình có trục đối xứng

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 91

  Bài 4(5.12). Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 92

  Bài 5(5.13). Vẽ thêm để được các hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 92

  Bài 6 (5.14). Vẽ thêm để được hình nhận điểm O là tâm đối xứng.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 92

  Bài 7(5.15). Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 92

  Bài 8(5.16). Hình gấp dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài 1 cm. Em hãy vẽ thêm một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 cm để được hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.

  Xem chi tiết