Quảng cáo
 • Bài 1 trang 93

  Bài 1. Trong các hình dưới đây

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 90

  Bài 1. Trong các hình dưới đây hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 87

  Câu 1. Hình tròn có bao nhiêu tâm đối xứng? A. 0 B. 1 C. 4 D. Vô số. Câu 2. Gọi O là tâm đối xứng của một hình vuông. Câu nào dưới đây sai?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 83,84

  Câu 1: Trong các câu sau, câu nào SAI? Câu 2. Số trục đối xứng của hình dưới đây là

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 93

  Bài 2. Vẽ thêm để được một hình nhận đường thẳng d làm trục đối xứng và nhận O làm tâm đối xứng.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 91

  Bài 2. Hình bên dưới là một đường gấp khúc có độ dài bằng 2 đơn vị. Vẽ thêm vào hình một đường gấp khúc có độ dài bằng 6 đơn vị để hình thu được là một đường gấp khúc kín có độ dài 8 đơn vị mà không có tâm đối xứng (vẽ ít nhất 2 trường hợp).

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 87

  Bài 1. Trong các hình sau đay, hình nào có tâm đối xứng?

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 84

  Bài 1. Vẽ tất cả các trục đối xứng của hình sau

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 94

  Bài 3 (5.17). Em hãy vẽ tất cả các trục đối xứng của các hình sau (nếu có):

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 91

  Bài 3 (5.11). Trong các hình dưới đây, hãy chỉ ra: a) Những hình có tâm đối xứng b) Những hình có trục đối xứng

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo