Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 39

  Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: BCNN của 10 và 15 là

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 39

  Bài 1: Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm. a) Nếu (20 vdots a)và (20 vdots b) thì 20 là ........................ của a và b. b) Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà (30 vdots a)và (30 vdots b)thì 30 là ............. của a và b.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 39

  Bài 2(2.36). Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của a) 5 và 7; b) 3, 4 và 10.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 40

  Bài 3(2.37). Tìm BCNN của các số sau: a) ({2.3^3})và (3.5); b) ({2.5.7^2}) và ({3.5^2}.7).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 40

  Bài 4(2.38). Tìm BCNN của các số sau: a) 30 và 45. b) 18, 27 và 45.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 40

  Bài 5(2.39). Tìm số tự nhiên a khác 0 nhỏ nhất biết rằng (a vdots 28) và (a vdots 32.)

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 40

  Bài 6(2.40). Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp trong khoảng từ 30 đến 40. Tính số học sinh lớp 6A.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 40

  Bài 7(2.41). Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II đã trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200 cây.

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 40

  Bài 8(2.42). Cứ 2 ngày, Hà đi dạo cùng bạn Cún yêu quý của mình. Cứ 7 ngày, Hà lại tắm cho cún. Hôm nay, cún vừa được đi dạo, vừa được tắm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa cún vừa được đi dạo, vừa được tắm?

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 41

  Bài 9(2.43). Quy đồng mẫu các phân số sau: a) (frac{9}{{12}}) và (frac{7}{{15}}); b) (frac{7}{{10}};frac{3}{4}) và (frac{9}{{14}}).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo