Giải bài 1 trang 39 vở thực hành Toán 6

Bài 1: Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm. a) Nếu (20 vdots a)và (20 vdots b) thì 20 là ........................ của a và b. b) Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà (30 vdots a)và (30 vdots b)thì 30 là ............. của a và b.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1: Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm.

a) Nếu \(20 \vdots a\) và \(20 \vdots b\) thì 20 là ........................ của a và b.

b) Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà \(30 \vdots a\) và \(30 \vdots b\) thì 30 là ............. của a và b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu \(x \vdots a,x \vdots b\) thì \(x \in BC\left( {a,b} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) Nếu \(20 \vdots a\)và \(20 \vdots b\) thì 20 là bội chung của a và b.

b) Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà \(30 \vdots a\)và \(30 \vdots b\)thì 30 là bội chung nhỏ nhất của a và b.

Quảng cáo
close