Giải bài 7 (2.41) trang 40 vở thực hành Toán 6

Bài 7(2.41). Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II đã trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200 cây.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(2.41). Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II đã trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200 cây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số cây mỗi đội đã trồng là bội chung của 8 và 11.

Lời giải chi tiết

Số cây mỗi đội trồng được là bội chung của 8 và 11.

Ta có BCNN (8,11) = 88 nên bội chung của 8 và 11 là 0; 88; 176; 264; ...

Vì số cây mỗi đội trồng được trong khoảng từ 100 đến 200 cây nên số cây mỗi đội trồng được là 176 cây.

Quảng cáo
close