Giải bài 1 (6.44) trang 24 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (6.44). Thay số thích hợp vào dấu “?”. \(\frac{{ - 10}}{{16}} = \frac{?}{{56}} = \frac{{ - 20}}{?} = \frac{{50}}{?}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (6.44). Thay số thích hợp vào dấu “?”.

\(\frac{{ - 10}}{{16}} = \frac{?}{{56}} = \frac{{ - 20}}{?} = \frac{{50}}{?}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc bằng nhau của phân số

Lời giải chi tiết

Sử dụng quy tắc bằng nhau của phân số hoặc biến đổi \(\frac{{ - 10}}{{16}} = \frac{{ - 5}}{8}\) là phân số tối giản rồi dùng tính chất cơ bản của phân số, ta có:

\(\frac{{ - 10}}{{16}} = \frac{{{\rm{ - 35}}}}{{56}} = \frac{{ - 20}}{{{\rm{32}}}} = \frac{{50}}{{{\rm{ - 80}}}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close