Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 60 vở thực hành Toán 6

Câu 1: Hai số nguyên a và b thỏa mãn a + b > 0 và a.b >0. Khi đó

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Hai số nguyên a và b thỏa mãn a + b > 0 và a.b >0. Khi đó

A. a > 0 và b > 0

B. a > 0 và b < 0

C. a < 0 và b > 0

D. a < 0 và b < 0.

Phương pháp giải:

Tích hai số cùng dấu lớn hơn 0.

Lời giải chi tiết:

Chọn A.

Do a.b > 0 nên a, b cùng dấu.

Mà a+b > 0  nên a > 0,  b>0.

Câu 2

Câu 2: Hai số nguyên a và b thỏa mãn a + b < 0 và a.b >0. Khi đó

A. a > 0 và b > 0

B. a > 0 và b < 0

C. a < 0 và b > 0

D. a < 0 và b < 0.

Phương pháp giải:

Tích hai số cùng dấu lớn hơn 0.

Lời giải chi tiết:

Chọn D.

Do a.b > 0 nên a, b cùng dấu.

Mà a+b < 0  nên a < 0,  b<0.

Câu 3

Câu 3: Hai số nguyên a và b thỏa mãn a – b > 0 và a.b < 0. Khi đó

A. a > 0 và b > 0

B. a > 0 và b < 0

C. a < 0 và b > 0

D. a < 0 và b < 0.

Phương pháp giải:

Tích hai số trái dấu nhau thì nhỏ hơn 0.

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Do a.b > 0 nên a, b trái dấu.

Mà a – b > 0  nên a > b suy ra a>0, b<0.

Câu 4

Câu 4: Hai số nguyên a và b thỏa mãn a – b < 0 và a.b < 0. Khi đó

A. a > 0 và b > 0

B. a > 0 và b < 0

C. a < 0 và b > 0

D. a < 0 và b < 0.

Phương pháp giải:

Tích hai số trái dấu nhau thì nhỏ hơn 0.

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Do a.b > 0 nên a, b trái dấu.

Mà a – b < 0  nên a < b suy ra a<0, b>0.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close